هايلوکس

گروه قطعات : هايلوکس

روغن گيربكس يك ليتري /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

2,637,800 ریال
لنت ترمز جلو /

مدل خودرو: هايلوکس SR

23,565,800 ریال
کيت صفحه ضد سوت پشت لنت /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

11,248,800 ریال
واشر کامل تعميرات اساسي موتور /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

ناموجود
لوازم پمپ كلاچ پايين /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

3,618,800 ریال
واشر کامل گيربکس دستي /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

ناموجود
29,560,800 ریال
چهار شاخ گاردان /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

ناموجود
گردگير پلوس جلو - راست بيروني /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

ناموجود
گردگير پلوس جلو - راست بيروني /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

21,800,000 ریال
گردگير پلوس جلو - چپ بيروني /

مدل خودرو: هايلوکس MODEL M

21,800,000 ریال
گردگير پلوس جلو - راست داخلي /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

ناموجود
لوازم سيلندر ترمز ديسکي چرخ جلو /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

14,244,120 ریال
چهارشاخه گاردان جلو /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

9,210,500 ریال
کيت خار نگهدارنده لنت جلو ديسکي /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

3,651,500 ریال
لنت ترمز جلو /

مدل خودرو: هايلوکس SR

26,857,600 ریال
لنت ترمز جلو /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

25,724,000 ریال
لنت ترمز جلو /

مدل خودرو: هايلوکس MODEL M

24,786,600 ریال
لنت ترمز جلو /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

ناموجود
روغن ترمز /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

1,449,700 ریال
روغن دنده 1 ليتري 75W90 بهران /

مدل خودرو: هايلوکس DLX

ناموجود